Projekt rozporządzenia MF w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję zawartą w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 poz. 1043, z późn. zm. ) W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1 podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen. Wzrost cen obliczany jest na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału. Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen:

  1. kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy,
  2. kwot wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu, określonych w art. 9 ust. 1,
  3. przedziałów nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określonych w art. 15 ust. 1.
Zakłada się, że wpływ rozporządzenia na dochody gmin nie będzie istotny. Nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych ze względu na brak możliwości ustalenia liczby przypadków i wartości majątku nabywanego w przyszłości nieodpłatnie przez osoby fizyczne, co do zasady, inne niż osoby najbliższe, które zapłacą podatek od spadków i darowizn. Potencjalne ubytki w dochodach wynikające ze wzrostu kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku i niepodlegających opodatkowaniu, a także skal podatkowych, powinny zostać zniwelowane przez równoczesny wzrost rynkowej wartości rzeczy i praw majątkowych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a zatem wzrost podstawy opodatkowania. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372800 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.