Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 7 maja 2022 r. art. 15 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872), który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1836, z późn. zm.). Zmiany te umożliwiają określonym podatnikom podatku od niektórych instytucji finansowych tj. bankom krajowym, oddziałom banków zagranicznych, oddziałom instytucji kredytowych, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, krajowym zakładom ubezpieczeń, krajowym zakładom reasekuracji, oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównym oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji obniżenie podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci:

  • nabytych przez podatnika obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793, z późn. zm.),
  • kredytów lub pożyczek udzielonych przez podatnika Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub podmiotowi zarządzającemu aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Projekt ma na celu określenie nowego wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359553
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.