Projekt rozporządzenia MF w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.

Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z koniecznością dostosowania krajowych przepisów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych do decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej 2022/197 z dnia 17 stycznia 2022 r. ustanawiającej wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty notyfikowanej jako dokument nr C(2022) 74. Dodatkowo proponowana zmiana umożliwia podmiotom zobowiązanym do barwienia wyrobów energetycznych stosowanie innych niż obecnie wskazanych w rozporządzeniu barwników do barwienia wyrobów energetycznych. Ponadto w rozporządzeniu zrezygnowano z barwnika Solvent Red 164. Zaproponowano aby referencyjnym barwnikiem w rozporządzeniu pozostał tylko Solvent Red 19.

Proponowana zmiana będzie polegała na wprowadzeniu nowego wspólnego znacznika skarbowego w rozumieniu dyrektywy 95/60/WE „ACCUTRACE™ PLUS” zamiast obecnie obowiązującego „Solvent Yellow 124”. Zmiana umożliwi także stosowanie, obok wskazanych w dotychczasowym rozporządzeniu barwników, innych substancji barwiących pod warunkiem, że będą to substancje tego samego typu oraz umożliwią niezawodne odróżnienie od nieoznakowanych wyrobów energetycznych.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku akcyzowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12363651

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.