Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), wynikającą z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), konieczne jest opracowanie zmian do rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter dostosowujący i związana jest z uchyleniem przepisu odnoszącego się do wykazywania informacji dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (dotychczasowy § 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia). W projektowanym rozporządzeniu w § 2 w pkt 5 w lit. a skreśla się z mocą wsteczną odwołanie do ust. 1a ustawy, określającego obowiązki dokumentacyjne względem tzw. pośrednich transakcji rajowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366954 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.