Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1137 oraz z 2023 r. poz. 1250) wynika z konieczności uwzględnienia w nim regulacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. …). Głównym celem tej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, s. 1) Projektowana nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w nim regulacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. …). Głównym celem powyższej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, s. 1), zwanego  „rozporządzeniem 2019/1238”. W związku z obowiązkiem zapewnienia, aby osoby świadczące doradztwo w zakresie OIPE posiadały wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa proponuje się, aby zakres egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz wykonywanie czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń został rozszerzony o rozporządzenie 2019/1238 oraz ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Takie podejście zapewni, że osoby ubiegające się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, obejmujące również świadczenie doradztwa w zakresie OIPE, będą musiały wykazać się również wiedzą z zakresu rozporządzenia 2019/1238 oraz ww. ustawy. Projektowane rozporządzenie zakłada rozszerzenie zakresu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz wykonywanie czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń o rozporządzenie 2019/1238 oraz ustawę. Proponuje się, aby powyższe tematy egzaminacyjne zostały uwzględnione w ramach zagadnień ogólnych właściwych dla działu I (ubezpieczenia na życie) załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, z późn. zm.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376507 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 października 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.