Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Celem projektu jest dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Proponowane zmiany rozporządzenia są przede wszystkim konsekwencją wprowadzenia nowych opłat powiązanych z działalnością transgraniczną instytucji zbiorowego inwestowania, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595). Dodatkowo konieczne jest uzupełnienie przepisów rozporządzenia w odniesieniu do określenia wysokości opłat, w zakresie nieobjętym przez przepisy rozporządzenia w obecnym brzmieniu.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w zakresie:

1) uzupełnienia przepisów rozporządzenia o określenie wysokości opłat za wpis do odpowiedniego rejestru oraz opłat rocznych, powiązanych z działalnością transgraniczną instytucji zbiorowego inwestowania, wynikających ze znowelizowanego art. 236 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. Opłaty z tytułu wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF będą służyły pokryciu kosztów nadzoru związanych z czynnościami weryfikacyjnymi podejmowanymi względem notyfikacji o zamiarze dystrybuowania danego funduszu lub subfunduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto będą one służyć pokryciu kosztów nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków nałożonych na fundusze, czy inne podmioty, które są związane z dystrybucją tych funduszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w pierwszym roku kalendarzowym dystrybucji danego funduszu (subfunduszu). Natomiast koszty nadzoru nad dystrybucją funduszy zagranicznych i ich subfunduszy w kolejnych latach będą pokrywane już w ramach opłaty rocznej;

2) określenia wysokości opłaty za udzielenie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Wysokość ustalonej w projektowanym brzmieniu rozporządzeniu opłaty jest spójna z wysokością opłat za pozostałe zezwolenia wydawane przez KNF, o których mowa w przedmiotowym projekcie rozporządzenia. Udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie, będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości równowartości w złotych 4500 euro;

3) dookreślono sposób przypisywania poszczególnych opłat do odpowiedniej grupy, ponieważ obecny stan prawny wywołuje pewne wątpliwości interpretacyjne. Opłaty jednorazowe i ryczałtowe wniesione w poprzednim roku kalendarzowym przez podmioty nadzorowane nie są bowiem wnoszone jedynie przez podmioty będące w danej grupie. Część podmiotów może występować jako podmioty z kilku grup lub rozliczać się ryczałtowo. Zaproponowany sposób uwzględnienia opłat przy ustalaniu kosztów nadzoru netto w części przypadającej na daną grupę, ustalonej z wykorzystaniem procentowego udziału danej grupy w planowanych kosztach nadzoru netto w danym roku kalendarzowym, obliczanego zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia, wyeliminuje – w ocenie projektodawcy – wskazane wyżej wątpliwości i utrudnienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353751

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.