Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 1124, z późn. zm.) wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556, z późn. zm). Ustawa ta wprowadziła nowy sposób udostępniania danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP) podmiotom, o których mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.). Ponadto konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie RNP do zmian wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), zwana dalej „ustawą o doręczeniach”. W związku ze zmianą zasad dokonywania doręczeń wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych zaproponowano zmianę § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Wniosek o nadanie identyfikatora i hasła uprawniającego do wprowadzania do RNP danych, ich zmiany lub wykreślania wierzyciel niebędący organem Krajowej Administracji Skarbowej będzie doręczał organowi prowadzącemu RNP z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (zamiast przesłania na elektroniczną skrzynkę podawczą). Natomiast z uwagi na wprowadzenie nowego sposobu udostępniania danych z RNP ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw zaproponowano zmianę § 3 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Organ prowadzący RNP udostępni podmiotowi, o którym mowa w art. 18q § 2 u.p.e.a., niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej, na jego wniosek certyfikat emitowany przez Ministerstwo Finansów, który będzie uprawniał do korzystania z systemu, w sposób określony w art. 18k § 3 pkt 2 u.p.e.a. Wniosek będzie opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373354 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.