Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (rozp. wykonawcze do ustawy SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (akt wykonawczy do ustawy SENT).

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 2322), wydanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857, z późn. zm.), jest wynikiem analizy kosztowej stanów magazynowych druków ścisłego zarachowania utrzymanych w mocy na postawie § 2 zmienianego rozporządzenia.

Celem projektu jest wydłużenie możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624).

Powodem zaproponowania opiniowanych zmian jest interes ekonomiczny i racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych w poprzednich latach na zakup druków ścisłego zarachowania. Konsultowana zmiana dotyczy wydłużenia okresu stosowania poprzedniej wersji niżej wymienionych druków poprzez usunięcie ze wzmiankowanego rozporządzenia cezury czasowej wykorzystania dokumentów do dnia 31 grudnia 2022r.:

– pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej;

– pokwitowania odebrania towarów;

– pokwitowania zatrzymania środka transportu;

– potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365600

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.