Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) wydane zostało na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1 i określa sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. Celem zmiany ww. rozporządzenia jest: 1) Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VATZ). Umożliwi to dołączanie dokumentu VATZ w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Ma to na celu ułatwienie i uproszczenie składania dokumentu VATZ; 2) Zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu elektronicznego; 3) Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu elektronicznego; 4) Aktualizacja tytułów formularzy; 5) Aktualizacja zestawu unikalnych danych, na których jest oparty podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 14 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.