Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Minister Finansów obowiązany jest określić szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Wykonanie wyżej wymienionego upoważnienia ustawowego realizuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 745 i 1475). Zmiana brzmienia § 3 ust. 2 ma na celu doprecyzowanie, iż sposób ustalania wyjściowych kwot wydatków określony w § 3 ust. 1 dotyczy odpowiednich pozycji kosztów z układu memoriałowego oraz odpowiednich pozycji wydatków z układu kasowego w ramach sporządzanych na odpowiednich formularzach projektów planów finansowych (w tym PFC, PFOSPR) tych jednostek sektora finansów publicznych, których plany finansowe są zamieszczane w załącznikach do ustawy budżetowej (niezależnie od tego czy plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych zamieszczony w ustawie budżetowej jest prezentowany tylko w układzie memoriałowym, czy też w obu układach: memoriałowym i kasowym). W formularzu IDSRW (załącznik nr 38a) dysponenci mają przekazywać dane o przepływach, które państwowy fundusz celowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, NFOŚiGW, fundusz zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymuje od lub przekazuje do jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową (SRW) określoną w art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Na potrzeby prawidłowego wyznaczenia limitów wydatków określonych przez SRW, kwoty przepływów między jednostkami objętymi tą regułą podlegają konsolidacji. Dlatego też konieczne jest wskazanie przepływów między ww. jednostkami objętymi SRW, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/inwestycyjne. Wprowadzenie ww. formularza wymaga odpowiednich zmian w treści rozporządzenia (dodanie pkt 40a w § 8 i dodanie §15a) oraz zmian w załączniku nr 42 „Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej”. Zmiany w treści rozporządzenia, formularzy: RZ12, PZUE, PE, FREF, WPR, FNSS (BP), FNSS (BE), LZLW (UE), PFUE (BP), PFUE (BE) oraz załącznika nr 42 wynikają z konieczności uwzględnienia, począwszy od roku 2024, planowania budżetu środków europejskich w systemie Trezor. W związku z rozszerzeniem funkcjonalności systemu Trezor o moduł „Planowania budżetu środków europejskich”, wprowadza się nowy formularz OPBWŚE „Opracowanie Projektu Budżetu ŚE wydatki”, przeznaczony do planowania przez dysponentów części budżetowych na poziomie „TREZOR 3.0: Planowanie” wydatków budżetu środków europejskich (układ formularza określony jest w załączniku 42). Ponadto, modyfikuje się istniejący formularz OPBD „Opracowanie Projektu Budżetu dochody” (układ formularza określony jest w załączniku nr 42) przez dodanie kolumny „Program”. Kolumna ta będzie wypełniana tylko dla cz. 77 w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE oraz EFTA. Pozostali dysponenci części budżetowych nie będą wypełniać tej kolumny. Dokonuje się również zmian technicznych, w tym: zmian nazw programów Perspektywy Finansowej 20212027 oraz formy uzyskiwania danych w zakresie projektów transportowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373104 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.