Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), tzw. rozporządzenie ws. JPK_VAT, określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. Zmiany przepisów rozporządzenia ws. JPK_VAT proponowane w projekcie związane są przede wszystkim z wprowadzeniem do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o VAT” przepisów dotyczących czasowego mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (tzw. reverse charge) w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym. W związku z tym, proponuje się wprowadzenie przepisu epizodycznego § 11b regulującego wykazywanie takich dostaw i świadczenia usług w JPK_VAT z deklaracją, tj. zgodnie z § 4 pkt 1 lit. m, §5,  § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e oraz § 11 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, które dotyczą reverse charge. Zmiany zaproponowane w § 11b mają charakter przepisów epizodycznych i regulują kwestię wykazywania w pliku JPK_VAT z deklaracją dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r.  dostaw gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967), dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 145e ust. 1 ustawy o VAT. Dane takie w JPK_VAT z deklaracją wykazywane powinny być łącznie z danymi wykazanymi odpowiednio w deklaracji na podstawie § 4 pkt 1 lit. m oraz w ewidencji § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia. Natomiast zmiany w § 4 pkt 6 i § 10 ust. 1 pkt 13  dostosowują przepisy rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT polegającą na uchyleniu art. 103 ust. 5b ustawy o VAT ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 2427). Zmiany te nie wpływają na obowiązek ujmowania w deklaracji i w ewidencji JPK_VAT transakcji objętych art. 103 ust. 5a i 5aa ustawy o VAT. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370905 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.