Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381, z późn. zm.), wydawane na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie par. 2 pkt 9 i pkt 12. Zgodnie z art. 20a ust. 1 dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843, każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do opracowania oraz publikacji listy tzw. „krajowych PEPów”, a więc osób, które zgodnie z przepisami krajowymi kwalifikowane jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Projekt rozporządzenia zawiera zmiany, które obejmują uchylenie w § 2 pkt 9 (tj. usunięcie z wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będący eksponowanymi stanowiskami politycznymi posła do Parlamentu Europejskiego). Ponadto w odniesieniu do osób piastujących funkcje w Trybunale Stanu, w opinii Ministra Finansów istnieje konieczność zmiany tego przepisu polegającej na użyciu terminologii z art. 199 ust. 1 Konstytucji RP dla tej kategorii stanowisk. Projekt ma na celu ułatwienie instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym obowiązanym do realizacji obowiązków wynikających z ustawy poprzez przedstawienie listy stanowisk i funkcji publicznych będących stanowiskami eksponowanymi politycznie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368255 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 26 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.