Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego.

Zmiana rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1578) wynika z konieczności aktualizacji załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wzoru formularza AKC-RU/AKC-ZU (zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy) z uwagi na uchylenie ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72) przepisu art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z uchylonym art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy podlegał obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, do ustalenia organu podatkowego właściwego w sprawach rejestracji tych podmiotów stosowało się odpowiednio ust. 3, 4-4g, 6 i 10.

W efekcie zmiany rozporządzenia zaktualizowany zostanie załącznik nr 1, tj. zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw poprzez wykreślenie w polu „Miejsce składania” informacji odnoszących się do uchylonego art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto załącznik nr 1 i załącznik nr 2 dostosowany zostanie w zakresie informacji dotyczącej możliwości składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w postaci elektronicznej poprzez stronę internetową www.puesc.gov.pl do przyszłych rozwiązań przewidujących załatwianie spraw w zakresie podatku akcyzowego poprzez PUESC. W tym celu rezygnuje się z możliwości składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego poprzez stronę www.podatki.gov.pl.

wprowadzenie w załączniku nr 1 (w poz. 62) oraz w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (w poz. 58, 74 i 90) dwóch kwadratów z oznaczeniem jednostek miary przewidywanej ilości zużywanych paliw opałowych w roku kalendarzowym przez urządzenie grzewcze uprości wypełnianie wskazanych pól. Podmiot będzie mógł zakreślić jeden z dwóch kwadratów odpowiadających wybranej jednostce miary (w kilogramach albo litrach), w której wyrażona będzie przewidywana ilość zużywanych paliw opałowych przez każde ze zgłaszanych urządzeń grzewczych.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360000
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.