Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. VAT-R(16). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianami, jakie wprowadza w niej ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.).

Ww. ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika, jakim od dnia 1 lipca 2022 r. będzie grupa VAT. Zauważyć należy, że dodany art. 96 ust. 3b ustawy o VAT nakłada na przedstawiciela grupy VAT obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT w celu umożliwienia jej rejestracji jako podatnika VAT. W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą zasadne jest zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R(15) o pole umożliwiające oznaczenie, że podatnik jest grupą VAT.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358255

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin na zajęcie stanowiska wynika z technicznego charakteru powyższych zmian w prawie.