Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia przedłuża termin zaniechania poboru podatku zarządzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 12). Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy określonych dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365901 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.