Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730) jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”. Celem zmiany obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest implementacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Implementacja zmian przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „Ordynacją podatkową” wymaga następujących zmian we wzorach zaświadczeń określonych w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe: 1) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) – wymaga usunięcia informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, co wynika z uchylenia art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej, 2) zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF): – zmiany wymaga nazwa formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych; – w formularzu usunięto punkty II, IIA oraz III i IIIA dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego, 3) zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP): – wymaga zmiany nazwa formularza na: „Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych”; – punkt I formularza wymaga uzupełnienia o informację o wysokości przychodu; –w formularzu należy usunąć pkt II i III dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego. Ponadto dodano nowy wzór  zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawiera 4 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361301/katalog/12889857#12889857 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.