Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.- ustawa o VAT). Głównym celem, dla którego jest opracowywane projektowane rozporządzenie, jest zapewnienie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. poz. 1347).

Zmiana danych, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące rozwiązania mające na celu:
1) niezamieszczanie na dokumencie elektronicznym TAX FREE unikalnego identyfikatora ID SISC osoby wystawiającej
ten dokument, ponieważ częścią unikalnego numeru ID SISC jest z reguły numer PESEL;

2) niezamieszczanie na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE informacji o numerze rachunku bankowego,
karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia bezgotówkowego;

3) zmianę pieczęci potwierdzającej wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353066
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,