Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), czyli jest wydawane na podstawie dwóch delegacji ustawowych obejmujących podatników stosujących kasy rejestrujące online, w tym  kasy rejestrujące mające postać oprogramowania, oraz kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724 i 1368). Rozporządzenie to rozszerzyło zakres czynności objętych od 1 lipca 2022 r. bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

W związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw oraz sygnalizowanymi w związku z tym przez przedsiębiorców tej branży problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych – postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży, z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364105

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.