Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób działających na rzecz instytucji obowiązanej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób działających na rzecz instytucji obowiązanej.

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zasad postępowania ze zgłoszeniami o działaniach o charakterze represyjnym podejmowanych wobec pracowników albo innych osób, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy.

Projekt rozporządzenia określa sposób:

  • odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zgłoszeń, o których mowa w art.53a ust. 3 ustawy,
  • postępowania z tymi zgłoszeniami,
  • przechowywania tych zgłoszeń,
  • informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia GIIF będzie odbierał zgłoszenia zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Zastrzeżono przy tym, że środki komunikacji dedykowane do przyjmowania zgłoszeń i realizacji działań, podejmowanych przez GIIF po przyjęciu zgłoszenia, mają co najmniej być niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności GIIF oraz zapewniać poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione, a także umożliwiać przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez GIIF działań następczych.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346851
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.