Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971,z późn. zm.)dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 815).

Projektowane rozporządzenie wprowadza wymogi wynikające z art. 20a ust. 1 dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843,poprzez wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego art. 46c ustawy. W rozporządzeniu przedstawiono enumeratywny wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Projekt rozporządzenia wpływa na szereg instytucji finansowych (m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) przez ułatwienie instytucjom obowiązanym realizacji obowiązków wynikających z ustawy poprzez przedstawienie listy stanowisk i funkcji publicznych będących stanowiskami eksponowanymi politycznie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347356
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.