Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy projekt rozporządzenia został sporządzony na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382), który stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zezwolić, aby zobowiązanie gwaranta było składane w formie innej niż określono w załącznikach 32-01, 32-02 i 32-03 do rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z art. 151 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego, a także określić tę formę, biorąc pod uwagę zapewnienie skuteczności poboru należności celnych.  Przedmiotowy projekt stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsze rozporządzenie modyfikuje załącznik stanowiący wzór Zobowiązania Gwaranta w sposób, który umożliwi złożenie przedmiotowego dokumentu do urzędu zabezpieczenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Projekt stanowi także odpowiedź na postulaty Gwarantów w przedmiotowym zakresie. Rekomendowanym rozwiązaniem jest uzupełnienie pkt 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zapis, który precyzowałby zwolnienie Gwaranta ze zobowiązań w przypadku złożenia Zobowiązania gwaranta w formie elektronicznej. Złożenie Zobowiązanie Gwaranta w formie elektronicznej będzie wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Gwaranta.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343000
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 8 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.