Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 262), do zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz ryzyk wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.

Konsekwencją podjętych działań jest objęcie nowych kategorii wyrobów szczególną kontrolą celno-skarbową z zachowaniem minimum środków do jej realizacji przy jednoczesnym uszczelnieniu systemu nadzoru nad produkcją, przemieszczaniem i zużyciem, tj.: wyrobów energetycznych określonych w poz. 24a, 24b i 25 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, preparatów smarowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego, z wyłączeniem wyrobów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Dla podmiotów, które są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, podmiotem leczniczym, apteką  regulacja wprowadza zmniejszenie obciążeń w związku z wyłączeniem wykonywania kontroli w stosunki do skażonego alkoholu etylowego, wprowadzenie możliwości odstąpienia od wykonywania w przypadku przekroczenia norm zużycia alkoholu etylowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342359

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 19 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie powyższego terminu wynika z faktu, że projekt rozporządzenia ma również na celu dostosowanie regulacji dotyczących wykonywania kontroli celno-skarbowej do uchwalonej przez Sejm RP 10 grudnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 720), która wchodzi w życie 1 lutego 2021 roku.