Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 dotyczy interwencji w której Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy. Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 (EFS+). Jako podstawę prawną zastosowanie mają odpowiednio przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)  oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Projekt rozporządzenia ma zastosowanie do działań finansowanych z programu krajowego FERS polegających na wsparciu przedsiębiorstw w formie pożyczek z możliwością częściowego umorzenia, w celu zwiększenia dostępności prowadzonej działalności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja udzielająca tożsamego rodzaju wsparcia również ze środków krajowych w ramach Funduszu Dostępności, zapewniając dzięki temu komplementarność wsparcia z obu źródeł finansowania. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368554 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.