Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG). Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej stanowiącej: pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014, pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”, Rozporządzenie umożliwi udzielanie pomocy przez OPI PIB na: 1. pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą; 2. pomoc szkoleniową; 3. pomoc de minimis. Mając zaś na uwadze, iż nabycie lub utworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej wymaga poniesienia wysokich nakładów finansowych, konieczne jest wdrożenie takich rozwiązań prawnych, które ułatwią podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki pozyskiwanie środków finansowych, które zwiększą dostęp do tej infrastruktury na poziomie zaawansowania technologicznego oczekiwanym przez te podmioty. Brak wsparcia finansowego może uniemożliwić dostęp ww. podmiotom do odpowiedniej infrastruktury. W priorytecie 2. podmioty szkolnictwa wyższego i nauki będą mogły ubiegać się o środki finansowe z Unii Europejskiej na sfinansowanie infrastruktury badawczej wraz z obowiązkowym komponentem dotyczącym wzmocnienia kadry naukowej i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii i zarządzania innowacjami. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 20212027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372214 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.