Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Podstawą do wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Celem powstania projektowanego rozporządzenia jest stworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r . poz. 1593) lub jako pomoc de minimis. Projekt ma na celu zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014, która umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji i pożyczek oraz na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych programów na lata 2021-2027. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków ubiegania się o pomoc, takie jak podstawowe zasady oceny oraz wymogi formalne czy merytoryczne oraz przebieg procesu rozpatrywania wniosków o pomoc zostaną szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370154 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.