Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wg którego za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana pomoc państwa mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, w dniu 24 marca 2022 r. Komisja Europejska wydała Komunikat Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1; dalej: Komunikat). Celem Komunikatu jest stworzenie ram prawnych umożliwiających Państwom Członkowskim wprowadzenie środków pomocy państwa zgodnych z zasadami unijnego prawa pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków gospodarczych będących następstwem agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, a także sankcji nałożonych przez UE i jej partnerów gospodarczych w kontekście tej agresji oraz środków odwetowych wprowadzonych przez Federację Rosyjską. W szczególności, celem rozwiązań wprowadzonych Komunikatem jest poprawa płynności i dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw mających problemy gospodarcze wskutek obecnego kryzysu, ochrona aktywności gospodarczej i miejsc pracy oraz ułatwienie niezbędnych dostosowań strukturalnych w odpowiedzi na nową sytuację gospodarczą. Projektowane rozporządzanie wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 2.3 „Wsparcie płynności w formie subsydiowanych pożyczek” Komunikatu, tworząc krajowe podstawy do udzielania pomocy publicznej mającej na celu łagodzenie skutków gospodarczych doświadczanych przez polskich przedsiębiorców w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednocześnie, w celu skutecznego wprowadzenia określonych środków prawnych na podstawie Komunikatu, konieczne jest ich notyfikowanie do Komisji Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE. Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie pomocy publicznej zarówno MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom tak na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że celem pomocy jest łagodzenie skutków gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Pomoc udzielana będzie ze środków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ze środków, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079). Pomoc udzielana będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.