Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programów regionalnych w latach 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programów regionalnych w latach 2021-2027. Celem projektowanego rozporządzenia, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. u. poz. 1079) jest umożliwienie wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego obszarów wybranych do objęcia wsparciem z FST (Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków FST. Pomoc ma na celu łagodzenie skutków transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki. Pomoc ma również na celu łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia na obszarach wybranych do objęcia wsparciem FST. Pomoc nie będzie udzielana ani wypłacana przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. Pomoc może być udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji albo poręczenia na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014. Niniejsze rozporządzenie tworzy krajową podstawę prawną do przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm.), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego obszarów wybranych do objęcia wsparciem z FST w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 2021/1056, należących do województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego objętych regionalnymi programami na lata 2021-2027, przez wsparcie w postaci dotacji, poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366951 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.