Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755, z późn. zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Rozporządzenie MFiPR tworzy podstawę prawną do przyznawania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027: Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja 2021–2027, Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021–2027, Programu Współpracy Interreg Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021–2027 oraz Programu Współpracy Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021–2027. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwane „rozporządzeniem 2023/2831”. Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem MFIPR”, wymagają zatem dostosowania do przepisów rozporządzenia 2023/2831. Najważniejsze zmiany mające wpływ na przedsiębiorców w programach Interreg 2021–2027 to:

  • zwiększenie limitu pomocy de minims do 300 tys. EUR w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy (obecnie limit wynosi 200 tys. EUR)
  • zmiana sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis – liczy się 3 minione lata w sposób ciągły (obecnie 3 lata podatkowe).
Zmiana rozporządzenia MFIPR uelastyczni przyznawanie pomocy de minimis przedsiębiorcom w programach Interreg. Pomoc de minimis jest pomocą jest uznawaną za pomoc bagatelną i zgodą z rynkiem wewnętrznym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383403 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.