Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027. Celem projektu rozporządzenia jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021–2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego okresu programowania. rojektowane rozporządzenie jest wynikiem odstąpienia od uregulowania w odrębnych przepisach krajowych podstaw prawnych do przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 w ramach celów polityki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt b-e rozporządzenia nr 2021/1058. W związku z faktem, że warunki i tryb udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach wskazanych powyżej celów polityki jest tożsamy z warunkami i trybem udzielania pomocy regionalnej na podstawie rozporządzenia MFiPR w celu uniknięcia powielania tożsamych regulacji zasadna jest zmiana § 1 rozporządzenia MFiPR w projektowanym zakresie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366400 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.