Projekt rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie zachowuje wszystkie dotychczasowe regulacje, z wyłączeniem przepisów przejściowych, które wyekspirowały (§ 61). Zaktualizowano załączniki do przedmiotowego rozporządzenia w celu umożliwienia ich elektronicznego przekazywania, tj. zlikwidowano obowiązek opatrywania ich pieczęcią, naniesiono zmiany redakcyjne poprawiające czytelność załączników oraz podniesiono poziom zabezpieczeń w zakresie wzoru dokumentu „Legitymacja Egzaminatora”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376202 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.