Projekt rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Projekt rozporządzenia stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, które utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów jak również wprowadza nowe rozwiązania, opisane poniżej. Opracowując projekt rozporządzenia wzięto pod uwagę potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii przedmiotowego rozporządzenia. Projekt nowego rozporządzenia, nie uwzględnia kwestii związanych ze zgłoszeniem nabycia pojazdu. Określona została natomiast wyróżniająca się kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełnione zostały przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. W projekcie zakłada się ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienie przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych, w tym: szczegółowych wymagań technicznych dla tablic rejestracyjnych oraz zakresu i sposobu ich badania, wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opisu. W projekcie doprecyzowano również dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM” oraz zestawienie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które nie będą wymagały przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381110 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 5 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.