Projekt rozporządzenia MI w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Przedmiotowy projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych, stanowi realizację delegacji zawartej w art. 56 ustawy z dnia … o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Projektowane rozporządzenie określa sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzory dokumentów związanych z procedurą końcowej partii produkcji, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz potrzeby zapewnienia funkcjonalności dokumentów. Projektowane rozporządzenie zostało wpisane do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 289. Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych realizuje obowiązek transpozycji do krajowego prawodawstwa wymagań określonych w następujących unijnych aktach prawnych:

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42);
  2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. U. L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4);
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2).
Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych realizuje wymagania wskazane w przepisach unijnych wdrażanych do przepisów krajowych w ustawie z dnia … o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Wymagania te nie wykraczają poza obowiązujące przepisy unijne i nie niosą za sobą żadnych dodatkowych skutków ani natury ekonomicznej ani administracyjnej. Z uwagi na fakt, iż przepisy unijne ograniczają możliwość rejestracji pojazdu objętego zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu pojazdów z końcowej partii produkcji do kraju, w którym zostało takie zezwolenie wydane, to projektowane przepisy rozporządzenia nie stanowią ograniczenia uznaniowości wydawanych dokumentów. Ograniczenia te wynikają jedynie z obowiązujących przepisów unijnych. Nowe rozporządzenie obejmuje te same rozwiązania legislacyjne, które są obecnie objęte zakresem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389), i nie wprowadzają nowych obowiązków formalnych względem podmiotów ubiegających się o wydanie takiego zezwolenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym; Nowa ustawa: Ustawa z dnia … o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia – w trakcie procedury legislacyjnej (nr druku sejmowego 2975) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370004 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.