Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Z dniem 4 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”, w części:

  • zmieniającej wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.),
  • znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej.

W związku z przywołanymi powyżej przepisami, zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Przygotowane rozporządzenie od dnia 4 września 2022 r. zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130, z poźn. zm.).

Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, uwzględniono w nim również zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacje z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. W projekcie rozporządzenia uwzględniono art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) proponując treści adnotacji w dowodzie rejestracyjnym informującej o przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynikającym z zastosowania paliw alternatywnych, dokonywanej przez organ rejestrujący. Dodano również w katalogu adnotacji urzędowych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacje „96/53/EC Article 9A Compliant” i „96/53/EC Article 10B Compliant – …… KG”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360903

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.