Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane rozporządzenie będzie stanowiło kontynuację udzielania wsparcia dla sektora transportu intermodalnego na zasadach zbliżonych do określonych w programie pomocowym dla perspektywy 2014–2020, tj. w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2269). Projektowane rozporządzenie będzie stanowiło program pomocowy dla przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego realizowanych w ramach inwestycji E2.1.3. „Projekty intermodalne” objętej KPO. Podstawowym celem przyjęcia projektowanego rozporządzenia jest poprawa konkurencyjności transportu intermodalnego dla szerszego wykorzystania tej formy transportu w ogólnych przewozach ładunków. W ramach interwencji skierowanej na rzecz rozwoju transportu intermodalnego przewidziane zostało wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących terminali intermodalnych oraz infrastruktury dedykowanej, a także zwiększenia liczby terminali intermodalnych, w tym położonych w centrach logistycznych i portach morskich, oraz na zakup urządzeń niezbędnych do obsługi tych terminali. Wsparciem zostaną objęte również przedsięwzięcia dotyczące zakupu, modernizacji oraz wdrożenia systemów informatycznych, telematycznych i satelitarnych, dostarczających użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym o aktualnej lokalizacji przewożonego ładunku, a przez to optymalizujących procesy transportowe i sterujących tymi procesami, które przyczynią się do skrócenia czasu dostawy oraz ograniczenia zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371553 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 24 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu spowodowane jest potrzebą ogłoszenia prekwalifikacji w 1 kwartale 2023 r. dla naboru konkursowego w ramach inwestycji E2.1.3. Projekty intermodalne.