Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Obecnie obowiązującym aktem normatywnym dotyczącym warunków technicznych, jakie to muszą spełniać budowle hydrotechniczne jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne (Dz. U. poz. 579). Tak długa perspektywa obowiązywania tego rozporządzenia pozwoliła na zidentyfikowanie pewnych tendencji interpretacyjnych oraz problemów, które pojawiały się w praktyce stosowania przepisów techniczno-budowlanych w szczególności przez projektantów oraz użytkowania budynków przez ogół obywateli. W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenia wprowadza przepisy, które wiele z tych problemów starają się niwelować, poprzez ich bardziej jasną i przejrzystą redakcję, dopasowaną do współczesnych zasad techniki prawodawczej. Dodatkowo przepisy zostały zaktualizowane i ujednolicone pod kątem stosowanej terminologii i odniesienia do Polskich Norm..

Projekt rozporządzenia określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek i terenów przeznaczonych pod zabudowę tymi budowlami. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie), określą, w drodze rozporządzenia, właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla obiektów budowlanych innych niż budynki oraz związane z nimi urządzenia.

Oczekiwanym efektem projektu rozporządzenia jest zapewnienie aktualności i ciągłości funkcjonowania warunków technicznych, dotyczących budowli hydrotechnicznych po dniu 20 września 2022 roku. Efektem jest również spełnienie wymagań, które zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności, a w szczególności dostępności architektonicznej, osobom ze szczególnymi potrzebami.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358961
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), poprzez załączoną tabelę w terminie do 4 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.