Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie. Konieczność wydania nowego rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie wynika z braku uregulowań w tym zakresie w obecnym porządku prawnym. Współcześnie pojawiają się projekty rozbudowy sieci tramwajowej, realizacja których wymusza utworzenie skrzyżowania linii kolejowej z linią tramwajową w jednym poziomie. W projekcie zostały określone warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki takich skrzyżowań (krzyżuje się tor kolejowy z torem tramwajowym). Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi zastosowanie będą miały wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383700 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.