Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546 oraz z 2022 r. poz. 918), stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783) jest uporządkowanie obecnego stanu prawnego. Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z wejściem w życie w dniu 4 września 2022 r. nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847) i ma na celu aktualizację odniesień do przepisów o rejestracji pojazdów w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546 oraz z 2022 r. poz. 918). Projektowane rozporządzenie nie zmienia dotychczasowego stanu prawnego w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. Rozporządzenie zmieniające aktualizuje przepisy odsyłające zmienianego rozporządzenia o obecnie obowiązujące akty prawne. W przedmiotowym projekcie rozporządzenia zaproponowano: – zmianę brzmienie przepisu § 1 ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia określającego skrót „rozporządzenia o rejestracji pojazdów” poprzez odniesienie do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847), –  aktualizację odniesienia do przepisów o rejestracji pojazdów zawarte w § 16 – 20 i § 26 nowelizowanego rozporządzenia (przepisy § 1 pkt 2-7 projektu). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367200 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.