Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych dostosowuje przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 918) do obowiązujących wymagań dla prowadzenia ruchu kolejowego. Celem zmiany rozporządzenia jest dostosowanie wymagań krajowych do międzynarodowych w odniesieniu do stosowanych w taborze kolejowym państw obcych napisów informujących o sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych, aktualizacja odesłań do przepisów unijnych i krajowych, a także aktualizacja wykazu norm określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364502 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.