Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) w projekcie zostały dodane przepisy określający czynności organów rejestrujących związane z udostępnieniem przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego bazy punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określanych w procesie homologacji wzorów podpisów na wydawanych świadectwach zgodności.

W załączniku nr 2 do nowelizowanego rozporządzenia zaproponowano przepis (§ 1 pkt 2 projektu) rozszerzający Instrukcję w sprawie czynności organu związanych z czasową rejestracją pojazdu o kwestię porównywania podpisów na wydawanych dokumentach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wzorami podpisów udostępnianymi przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego od dnia 4 września 2021 r


Podstawa prawna: stawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348854
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.