Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 271. Projekt rozporządzenia ma charakter porządkujący i nie zmienia dotychczasowego stanu prawnego w zakresie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe projekt rozporządzenia:

– zmienia brzmienie przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia określającego skrót „rozporządzenia o rejestracji pojazdów” poprzez odesłanie do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847),

– aktualizuje odesłania do przepisów o rejestracji pojazdów zawarte w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b nowelizowanego rozporządzenia stosując numerację z ww. nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368950 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.