Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1885) wydanego na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) jest  uzupełnienie przepisów obowiązującego rozporządzenia w zakresie kodów oznaczeń tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tabel do prowadzenia ich ewidencji. Rozporządzenie nowelizuje przepisy w powyższych zakresach. Projektowane rozporządzenie uzupełnia załączniki dotychczasowego rozporządzenia o nowe kody oznaczeń tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz uaktualnia tabele do prowadzenia ich ewidencji. Przyjęte w projekcie rozwiązania oraz terminy wejścia w życie projektowanego rozporządzenia pozwalają producentom tablic na zamawianie, produkcję oraz prowadzenie ewidencji ww. materiałów i tablic, a organom rejestrującym na zamawianie tablic, w sposób zapewniający spójność z przepisami ww. rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2023 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366452 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 1 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.