Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Prace nad wydaniem przedmiotowego rozporządzenia wszczęto wskutek przyjęcia przez Sejm w dniu 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997), która stanowi wdrożenie do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/645 zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Przepisy projektowanego aktu prawnego wprowadzają do prawa polskiego nowe regulacje związane z procesem uzyskiwania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego przez kierowców wykonujących przewozy drogowe. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów proces ten został zcyfryzowany na wzór procesu uzyskiwania prawa jazdy, co oznacza, ze przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku szkolenia należy zarejestrować się w systemie teleinformatycznym starosty. Uzyskuje się to przez zgłoszenie do starosty i uzyskanie elektronicznego „profilu kierowcy zawodowego”. Wprowadzone ustawowo rozwiązanie wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur postępowania przez organy wydające prawo jazdy, co wymaga zmiany przedmiotowego rozporządzenia. Główną zmianą proponowaną w przedmiotowym rozporządzeniu jest wprowadzenie nowego rozdziału regulującego procedurę wydawania profilu kierowcy zawodowego przez starostę.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356655
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.