Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. W obowiązującym § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247), przy urządzaniu i utrzymywaniu pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony jest ruch kolejowy, mających postać równoległej do linii kolejowej bruzdy, należy uwzględnić odległość od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania rowów bocznych – odległość od zewnętrznej krawędzi tych rowów. Takie brzmienie przepisu pomija możliwość zlokalizowania, w związku z urządzaniem pasów przeciwpożarowych, tuż przy linii kolejowej elementów infrastruktury kolejowej, takich jak np. urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Utrudnia to wykonanie standardowych bruzd z zachowaniem wymaganych w ww. rozporządzeniu odległości. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. W projekcie proponuje się uzupełnienie brzmienia powołanego § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w taki sposób, by przy urządzaniu pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, było możliwe uwzględnienie sytuacji, gdy przy linii kolejowej występują nie tylko rowy boczne, ale również elementy infrastruktury kolejowej. Pozwoli to na zachowanie wymaganej odległości od zewnętrznej krawędzi tych elementów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371550 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.