Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (pozycja w wykazie prac Ministra Finansów: 601).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (pozycja w wykazie prac Ministra Finansów: 601).

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję zawartą w art. 17 ust. 4 ustawy  z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 poz. 1043), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, oraz skale podatkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 ww. ustawy, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1 podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Wzrost cen obliczany jest na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Na podstawie ogłaszanych w okresie od pierwszego kwartału 2003 r. do drugiego kwartału 2022 r. komunikatów Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku Minister Finansów ustalił, że skumulowany indeks wskaźników wynosi 108,27 (tym samym nastąpił wzrost cen o 8,27%).

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen:

  1. kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5
    ww. ustawy,
  2. kwot wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu, określonych w art. 9 ust. 1,
  3. przedziałów nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określonych
    w art. 15 ust. 1.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363511/katalog/12907862#12907862

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 2 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl (wyznaczenie skróconego terminu do zgłaszania uwag podyktowane – jak wynika z pisma kierującego projekt aktu prawnego do konsultacji – jest priorytetowym charakterem projektu, gdyż wskazane jest, aby projektowane rozwiązania weszły jak najszybciej w życie).