Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 589 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur związany jest z koniecznością dostosowania warunków korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także zmian dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie poszczególnych jej członków.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza regulacje, które przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Dodatkowe uprawnienia w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnieniami w jednostce wewnętrznej JST. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST. Analogiczne rozwiązanie przewiduje się dla poszczególnych członków grup VAT w ramach danej grupy VAT.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363556/katalog/12908166#12908166

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 9 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.