Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 (nr 927 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”, nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, w terminie do 31 października każdego roku, wartości referencyjnych z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, które obowiązywać będą na aukcjach w kolejnym roku kalendarzowym. 

W przypadku braku realizacji powyższego obowiązku, niemożliwe będzie w  roku 2023 ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie aukcji na premię kogeneracyjną dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MWe, ze względu na brak publikacji parametrów aukcji, tj. wartości referencyjnych.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363507/katalog/12907690#12907690

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 9 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.