Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. …) wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Jedno z rozwiązań przewiduje wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego – dodatku elektrycznego skierowanego do gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną.

Warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967). Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2022 r. na poziomie do 5000 kWh;
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2022 r. na poziomie przekraczającym 5000 kWh.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. Z uwagi na fakt, że dodatek ten powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., a gmina wypłaca środki w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego ma na celu wprowadzenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego zgodnego z treścią przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365151

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez użycie załączonej tabeli, w terminie do 18 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.