Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (numer z wykazu: MZ 1397).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (numer z wykazu: MZ 1397).

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (Dz. U. poz. 473 oraz z 2020 r. poz. 240). Konieczność wydania rozporządzenia jest związana m.in. z wprowadzeniem aktualnych nazw jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań oraz weryfikacją zasadności merytorycznej pozostawienia tych jednostek w wykazie.

Przedmiotowa regulacja polega na uaktualnieniu nazw jednostek będących w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę podstawy prawnej dla laboratoriów, które uzyskały akredytację lub certyfikat zgodności w trybie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5 i 974) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974).

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363553/katalog/12908037#12908037

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 26 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.