Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego modelu organizacji diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, w tym monitorowania stanu zdrowia pacjenta z nowotworem jelita grubego.
Zmiana wyznacza standard i jakość opieki, do czego zobowiązani będą świadczeniodawcy realizujący lub współrealizujący świadczenie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego.
 
Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12336805/12705339/12705340/dokument458126.pdf
 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 20 sierpnia 2020 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl – według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli
 

L.p. Podmiot zgłaszający uwagę Przepis którego uwaga dotyczy Uwaga/opinia Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań