Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. poz. 195), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”, określają pewne zadania realizowane w ramach medycznych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii oraz przypisują je fizykom medycznym (przez których należy rozumieć specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej zgodnie z zasadą wynikającą z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, że określone czynności wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki medycznej w radioterapii mogą wykonywać specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej). Przepisy rozporządzenia zmienianego przewidują zatem, że fizycy medyczni: przygotowują i podpisują plan leczenia, przeprowadzają kontrolę dawki oraz jednostek monitorowych (czasu napromieniania), weryfikują dawkę poprzez niezależne obliczenia lub pomiar, a także zatwierdzają dozymetryczną weryfikację planów leczenia dla technik statycznych oraz dynamicznych. Taki kształt przepisów pomija okoliczność, że część zadań w obszarze radioterapii mogą wykonywać – bez szkody dla bezpieczeństwa radiologicznego pacjenta – fizycy nie posiadający specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej, np. osoby w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej. Zachodzi zatem potrzeba, aby na gruncie rozporządzenia zmienianego, doprecyzować sposób wykonywania zadań zastrzeżonych dla specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej przy jednoczesnym uporządkowaniu podziału zadań realizowanych w radioterapii pomiędzy specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej oraz fizyków nie posiadających specjalizacji z tej dziedziny.

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 9 lipca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl – według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli (w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu):

Lp.Podmiot zgłaszającyPrzepis, którego dotyczy uwagaUwaga/opiniaUzasadnienie uwagiPropozycje rozwiązań
      

Przedmiotowy projekt ustawy wraz z Uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386451/katalog/13065851#13065851